Reurbanització Carrer Pelat

Operacions d’inserció d’arbrat, repavimentació i millora de les infraestructures de clavegueram i pluvials. Aquestes intervencions passen per l’eliminació de barreres arquitectòniques i ordenació de les places d’aparcament.

Felanitx. Mallorca

Col·laboració amb Margalida Canet, arquitecta

2013

Client: Ajuntament de Felanitx