Lullius Textura Modula

Sis noves tipografies emmarcades en el projecte Lullius. En aquesta nova família de Gotiques Textura, s’ha incorporat modulació als traços a través de diagonals i corbes i diferents graus de condensació.

Disseny: Damià Rotger Miró

Client: Dúctil