Tipografia Crespell

Disseny d’una tipografia cursiva basada en els Crespells, galletes típiques de les Illes Balears.

Disseny: Damià Rotger Miró

Client: Dúctil

A homage to Typography. Tipografia. 2009 // Premi Anuaria. Tipografia. 2008 // Select G. Tipografia. 2008